കടം കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സംരംഭകൻ ചങ്കൂറ്റംകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന കഥ #SparkStories


തകര്‍ച്ച ബിസിനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും;അപൂര്‍വ തിരിച്ചുവരവിന്‍റെ കഥ |Jesluck Peter| Josh Talks Malayalam


Heading to Mom’s